BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/04/2024

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/04/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:24-29. Chúng con nhớ lần trước Chúa Giê-xu đã tuyên bố: Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời về BẢN CHẤT (5:17-18), về CÔNG VIỆC (5:17, 19), về TÌNH YÊU (5:20), và về QUYỀN NĂNG (5:21-23). Tiếp theo, Chúa Giê-xu TIẾP TỤC đưa ra lời tuyên bố đáng kinh ngạc này: Chúa nói rằng chỉ có HAI LOẠI NGƯỜI: Những người CÓ sự sống vĩnh phúc, và những người KHÔNG có sự sống vĩnh phúc. Sự KHÁC BIỆT giữa hai nhóm này:  (1) những người có sự sống vĩnh phúc đã LẮNG NGHE lời Chúa dạy và TIN NHẬN Ngài; (2) trong khi những người KHÔNG CÓ sự sống vĩnh phúc, thì KHÔNG lắng nghe Chúa và KHÔNG tin nhận Ngài.

Chúa Giê-xu NÓI rằng, Ngài CÓ QUYỀN ban sự sống vĩnh phúc cho những tội nhân đã chết về mặt tâm linh (5:25-26). Sau đó, Chúa CÔNG BỐ rằng trong tương lai, Ngài sẽ LÀM CHO tất cả những ai đã từng sống mà đã chết, sẽ ĐƯỢC SỐNG LẠI từ cõi chết và phán xét họ. Cha ôi, vì Chúa Giê-xu có thể BAN sự sống vĩnh phúc, nên chúng con phải LẮNG NGHE lời Chúa dạy và TIN NHẬN Ngài. NGHE LỜI CHÚA có nghĩa là TIN VÀO những gì Chúa nói là đúng và VÂNG PHỤC Ngài. Cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có đủ quyền năng ĐỂ BAN sự sống vĩnh phúc cho những tội nhân đã chết về mặt tâm linh (5:25-26). Ngợi khen Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu chúng con RA KHỎi tội lỗi và sự phán xét.

Lần nọ, có một người đến gặp nhà truyền giáo, nói: “Tôi lo lắng vì KHÔNG CẢM THẤY mình đã được cứu. Nhà truyền giáo hỏi lại: “Giữa lúc Đại Hồng thủy, gia đình Nô-ê ở trong tàu có an toàn không?” -“Chắc chắn là an toàn.” -“Chà, điều gì khiến Nô-ê an toàn: CẢM GIÁC của anh ấy hay CHIẾC THUYỀN?” –“Chắc chắn là CHIẾC THUYỀN.” Cha ôi, cũng vậy, chúng con sẽ KHÔNG dựa trên cảm xúc, để biết mình đã được cứu hay chưa, mà là DỰA VÀO Chúa Cứu Thế. Nếu ở trong Ngài, thì chúng con được AN TOÀN và được BẢO VỆ khỏi cơn bão phán xét của Chúa. Nếu TIN NHẬN Ngài, thì chúng con được… VƯỢT KHỎI sự chết mà vào sự sống (5:24). Nếu TIN rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, thì chúng con sẽ NHỜ danh Ngài mà được sự sống vĩnh phúc (20:31). Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *