BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/04/2024

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/04/2024

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Có Thượng Đế chứng cho tôi, tôi biết lời chứng của Ngài là thật” (Giăng 5:32 BDY)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

“Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:30-40: Chúa Giê-xu tiếp tục tự biện hộ, vì người Do Thái buộc tội Ngài VI PHẠM ngày Sa-bát và kể mình NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời (5:18). Tại đây, Chúa Giê-xu SỬ DỤNG những ngôn từ rất mạnh mẽ để cho mọi người BIẾT rằng, Ngài là MỘT với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu KHẲNG ĐỊNH rằng trong Ngài có sự sống, và Ngài NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, chúng con biết, những tuyên bố này LÀ ĐÚNG vì có BỐN bằng chứng: CHÚA CHA làm chứng, GIĂNG BÁP-TÍT làm chứng, CÁC VIỆC LÀM của Chúa Giê-xu làm chứng, và KINH THÁNH làm chứng. (1) “CHÚA CHA làm chứng” (5:30-32). Đức Chúa Cha theo kế hoạch đời đời của Ngài, đã sai Đức Chúa Con vào đời để gánh lấy tội lỗi cho nhân loại. Mọi việc Chúa Giê-xu làm khi còn ở trần gian đều tuân phục Chúa Cha. (2) “GIĂNG BÁP-TÍT làm chứng” (5:33-35). Đức Chúa Trời sai Giăng Báp-tít đến để làm chứng rằng, Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, được sai đến để xóa tội trần gian. (3) “CÁC VIỆC LÀM của Chúa Giê-xu làm chứng” (5:36). Các “việc làm” của Chúa Giê-xu là chỉ về những PHÉP LẠ mà Ngài đã làm. Các PHÉP LẠ của Chúa Giê-xu là dấu hiệu duy nhất cho thấy, Ngài đã được Chúa Cha sai đến. Và Ngài với Chúa Cha là MỘT. Và (4) “KINH THÁNH làm chứng” (5:37-40). Tất cả sự mặc khải của Chúa Cha, đều HƯỚNG VỀ Chúa Giê-xu và sự mặc khải đó được BÀY TỎ trong Kinh thánh. Về sau, trên đường về Em-ma-út, Chúa “bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri, mà giải thích cho hai môn đồ, NHỮNG LỜI CHỈ VỀ NGÀI trong cả Kinh Thánh” (Lu-ca 24:27).

Cha ôi, Chúa Giê-xu có NHIỀU NHÂN CHỨNG cho những lời tuyên bố của Ngài. Vì vậy, chúng con có thể yên tâm về SỰ THẬT của chúng. Cảm tạ CHA đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu ngang bằng Chúa Cha. GIĂNG BÁP-TÍT làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. CÁC VIỆC LÀM của Chúa Giê-xu làm chứng rằng, Ngài đã được Chúa Cha sai đến. Và mọi lời trong KINH THÁNH đều làm chứng về Chúa Giê-xu. Cha ôi, chúng con TIN CHẮC rằng, Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Cha vì có NHIỀU NHÂN CHỨNG cho Giê-xu, để KÉO chúng con đến với Ngài và ĐƯỢC sự sống vĩnh phúc (5:40). Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *