Nền tảng Tín Lý

NỀN TẢNG TÍN LÝ

______________________________

 

Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam đặt nền tảng tín lý trên Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước, gồm 66 sách.

Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam nhìn nhận tầm quan trọng của Truyền thống, Kinh nghiệm và Lý luận trong sự hình thành và giải thích các quan điểm thần học. Thánh Kinh có thẩm quyền tối thượng trong việc xây dựng và giải thích các quan điểm thần học của Giáo hội Tin lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *