Sứ điệp Giáng sinh 2020 – ĐẤNG DIỆU KỲ

ĐẤNG DIỆU KỲ

Sứ điệp Giáng sinh 2020

Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5)

Khi A-đam phạm tội làm cho chính mình và toàn thể nhân loại bị hư hoại, thì Đức Chúa Trời có 3 cách đối xử: Cách thứ nhất là kết tội cả loài người cách không thương xót. Cách thứ hai là cứu chuộc cả nhân loại. Cách thứ ba là dọn sẵn con đường cứu chuộc cho những ai ăn năn tội lỗi mà trở về cùng Đức Chúa Trời. Và vì yêu thương nhân loại, nên Đức Chúa Trời đã chọn cách sau cùng để thực hiện cho loài người. Vì vậy, Ngài đã hứa ban cho một Chúa Cứu Thế sẽ đến để cứu dân mình ra khỏi tội. Lời hứa ban Đấng Cứu Thế đầu tiên được tìm thấy trong Sáng-thế ký 3:15 ngay sau khi loài người sa ngã và phạm tội. Lời hứa đó như vầy: “Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” . Dòng dõi người nữ Chúa nói ở đây là chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Nhiều thế kỷ sau đó, lời hứa này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khiến con người nhìn vào tương lai với niềm hy vọng và tin tưởng một Đấng Cứu Thế sẽ ra đời.

Hơn 700 năm trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh, lời hứa này được lặp lại lần nữa qua nhà tiên tri Ê-sai, Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5).

Thế rồi khi kỳ hạn đã được trọn, Chúa Cứu Thế liền xuất hiện đúng như lời nói trước của nhà tiên tri Ê-sai. Lời nói trước trong câu Thánh Kinh này, bày tỏ ít nhất 3 sự thật: sự hiện ra của Đấng Diệu Kỳ, ngôi vị của Đấng Diệu Kỳ, và danh hiệu của Đấng Diệu Kỳ.

I. Sự Hiện Ra Của Đấng Diệu Kỳ

Sự hiện ra của Đấng Diệu Kỳ được chép như vầy: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta (Ê-sai 9:5a).

  1. Vì có một Con Trẻ được sanh cho chúng ta

Mệnh đề này bày tỏ cho chúng ta về nhân tánh của Chúa Giê-xu. Hoặc nói cách khác mệnh đề này khiến chúng ta chú ý về sự mang hình hài thể xác con người của Đấng Diệu Kỳ. Ý tưởng của mệnh đề này là tương lai nhưng đã được nói trong thì hiện tại, điều này bày tỏ rằng đây là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúa Giê-xu chắc chắn sẽ trở thành người. Ngài sẽ mang lấy thể xác như loài người. Thật rất cần yếu cho Chúa Giê-xu trở nên người. Ngài trở nên người hầu có thể làm Cứu Chúa của nhân loại. Và để có thể chia sẻ kiếp người với loài người thì Ngài đã đến trong sự nghèo nàn, khiêm nhường. Ngài được sinh ra đúng kỳ hạn và sinh ra dưới luật pháp đúng như lời dự báo: “Nhưng khi kỳ-hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật-pháp”. Vì Ngài đã được sinh ra bởi một người nữ và sinh ra dưới luật pháp nên Ngài có thể cứu chuộc những người ở dưới luật pháp và có thể khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Vì vậy, chúng ta cảm tạ Chúa vì có một Con trẻ sinh ra cho chúng ta và cho cả nhân loại.

  1. Tức là một con trai ban cho chúng ta

Mệnh đề này bày tỏ cho chúng ta về thần tánh của Chúa Giê-xu. Chữ Con trẻ nói về nhân tánh, còn chữ Con trai nói về thần tánh của Ngài. Thật vậy, từ lúc đầu Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Con Đời đời, Con Yêu dấu, và Con Độc sinh của Đức Chúa Trời. Ngài có cùng bản tính với Đức Chúa Cha, có cùng tính chất, đặc tính như Đức Chúa Cha và cũng được tôn thờ như Đức Chúa Cha. Nhưng bởi sự liên hiệp bản tính của loài người vào thần tính của Ngài, Chúa Giê-xu được trở nên con người. Trong tư cách này, Ngài có đủ khả năng để làm mọi việc, kể cả sự chịu lấy hết thảy mọi thống khổ để hoàn thành sự cứu rỗi cho con người.

Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được sinh ra bởi một nữ đồng trinh; như là Con Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuất hiện trong thế giới bằng một phương cách độc nhất, khác với mọi người thường.

Như là con người, binh lính của Hê-rốt đã tìm kiếm Ngài xung quanh thành Bết-lê-hem; như là Con Đức Trời, Ngài đã tránh khỏi được sự truy nã của đoàn quân Hê-rốt.

Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị ma quỉ cám dỗ trong đồng vắng; như là con Con Đức Trời, Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ.

Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị đói và khát; như là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho 5.000 người khỏi đói bằng 5 ổ bánh và 2 con cá nhỏ.

Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị mệt nhọc; như là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã ban sự nghỉ ngơi cho kẻ mệt mỏi.

Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết; như là Con Đức Trời, Ngài đã từ kẻ chết sống lại.

Chính vì đặc tính Trời – Người ở trong Ngài mà Chúa Cứu Thế có đủ tư cách trở thành Đấng Cứu Tinh của Nhân Loại. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế này, đã được ban cho chúng ta và cả nhân loại, như được chép: Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta

II. Ngôi Vị Của Đấng Diệu Kỳ

Chúng ta đọc tiếp Ê-sai 9 :5b: “Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài”. Chúng ta thấy, Chúa Giê-xu được sinh ra để nhận lấy vương vị của Ngài. Bằng cớ là khi các nhà thông thái từ phương Đông đến tìm Ngài thờ lạy, thì đã hỏi rằng: “Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu?” Thật vậy, vương vị đã được Chúa Giê-xu nhận lấy. Quyền cai trị đã nấy trên vai Ngài. Chúa Giê-xu là vị Vua có đủ tài năng. Ngài là Con Đời đời của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã và đang nắm lấy hết cả quyền năng trên trời và dưới đất ở trong tay. Ngài là Chúa của các thánh, là Đầu của hội thánh, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Ở trong Ngài, chúng ta được sự giải cứu trong quá khứ. Nhờ Ngài, chúng ta có được hy vọng trong tương lai.

  1. Chúng ta được sự giải cứu trong quá khứ

Chúng ta được sự giải cứu trong quá khứ, bởi vì “Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa” (I Phi-e-rơ 2:24; I Giăng 2:2).

  1. Chúng ta có được hy vọng trong tương lai

Trong một thành phố nhỏ kia, có một mục sư đang giảng giải trong nhà thờ vào sáng Chúa nhật. Vào ngày này, một người bán súc vật đi ngang qua thành phố và đã ở lại đó đi lễ thờ phượng. Ông ấy không hiểu được nhiều lời giảng dạy bằng Anh ngữ. Nhưng đến khi kết thúc buổi nhóm, vị mục sư mời hội chúng đứng dậy hát bài thánh ca Thi thiên 34. Câu cuối của Thi thiên 34 có lời như vầy: “Đức Giê-hô-va cứu chuộc linh hồn của đầy tớ Ngài; tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội” (Thi thiên 34 :22) nên ông xuống phòng tiếp tân chờ đợi vị mục sư. Khi mục sư bước vào, thì ông liền hỏi : “Thưa mục sư, ông vừa hát trong Thi thiên là tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội, điều này có thật không? Vị mục sư biết ông không hiểu tiếng Anh nhiều, nên đã mời ông ngồi xuống rồi giải thích chậm rãi cho ông. Lòng ông mở ra tiếp nhận Chúa ngay sau đó. Trước khi ra về, ông bắt tay vị mục sư thật chặt, lập lại câu Thánh Kinh trên với lòng vui mừng: “Tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội (Thi thiên 34 :22).

Một vị giáo sư đại học cũng kể lại khi ông về nước thăm thân nhân. Trong dịp này, ông có đi thăm và làm chứng cho một học trò cũ của mình, đang hấp hối trên giường bệnh. Vài ngày sau, người học trò này qua đời, cha mẹ của anh đến kể lại cho ông biết rằng, rất nhiều lần trước khi chết, cha mẹ anh đã nghe anh lập đi lập lại câu : “Những ai tin cậy Chúa Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1). Vị giáo sư vui lắm vì biết rằng anh đã đi vào cõi đời đời trong sự tin quyết đó. Cảm ta Chúa “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài”.

III. Danh Hiệu Của Đấng Diệu Kỳ

Danh hiệu của Đấng Diệu Kỳ được tiên tri Ê-sai mô tả như vầy: “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an”.

  1. Ngài được xưng là Đấng Lạ lùng

Lạ lùng là tên của Ngài. Ngài Lạ lùng, vì Ngài là Đức Chúa Trời thật mà cũng là con người thật.

Ngài Lạ lùng, vì Ngài là nhân vật duy nhất mà sự sinh ra của Ngài được thế giới dùng để ghi thời gian.

Ngài Lạ lùng, vì sự sinh ra của Ngài được nhà tiên tri Ê-sai nói trước 700 năm.

Ngài Lạ lùng, vì nơi sinh của Ngài được nhà tiên tri Mi-chê nói trước 500 năm.

Ngài Lạ lùng, vì sự chết thay thế của Ngài được Thánh Kinh nói trước 900 năm trước khi Ngài giáng sinh.

Ngài Lạ lùng, vì sự dạy dỗ của Ngài có uy quyền mà không một người có giống như vậy.

Ngài Lạ lùng, vì đã thực hiện các phép lạ mà trước kia chưa hề có ai làm được.

Ngài Lạ lùng, vì biết được những tư tưởng sâu kín nhất của tội nhân rồi ban cho họ sự tha thứ.

Ngài Lạ lùng, vì Ngài là người duy nhật vô tội.

Ngài Lạ lùng, vì Thánh Kinh đã nói tất cả các biến cố về sự xét xử, sự chết, và sự sống lại của Ngài.

Ngài Lạ lùng, vì Ngài là đã thật từ kẻ chết sự sống lại.

Sự thăng thiêng của Ngài cũng lạ lùng.

Sự trở lại lần 2 của Ngài cũng lạ lùng.

Tác giả bài thánh ca 216 đã chúc tụng “Lạ lùng thay Giê-xu tôi, Giê-xu tôi, lạ lùng vô đối. Lạ lùng bấy Chúa Giê-xu, Chúa độc nhất muôn muôn đời”.

  1. Đấng Mưu luận

Danh hiệu này nói lên mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh trong công việc sáng tạo, săn sóc, và ban ơn. Trong mọi sự, Chúa Giê-xu đã chứng tỏ là Đấng đầy quyền năng và khôn ngoan, như được chép: “Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành” (Ê-sai 28:29). Chúa Giê-xu là Đấng Mưu luận, nên Ngài đến thế gian không phải là sự tình cờ. Chúa Giê-xu là Đấng Mưu luận, nên Ngài luôn luôn làm việc theo chương trình đã định trước của Đức Chúa Trời. Và chương trình đó là đến thế giới để “tìm và cứu kẻ bị hư mất”.

  1. Đức Chúa Trời Quyền năng

Danh hiệu này đã xác định mối quan hệ về thần tánh của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng nên bất cứ người nào tin nhận lẽ thật này, đều được sự cứu rỗi và hưởng được quyền năng vô hạn của Ngài.

  1. Cha Đời đời

Danh hiệu này một lần nữa nhấn mạnh đến thần tánh của Chúa Giê-xu. Khi còn ở thế gian, Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). “Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Giăng 14:10). “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Đây là một trong những điều mầu nhiệm của Đấng mà chúng ta đang tôn thờ. Trước khi bước vào lịch sử nhân loại, Chúa Giê-xu đã ở cùng Đức Chúa Cha và hiệp một với Đức Chúa Cha.

  1. Chúa Bình an

Danh hiệu này nói lên chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất: Ngài là Chúa Bình an. Ngài là Chúa của mọi người tin Ngài; Ngài là Chúa của sự sống; Ngài là Chúa của sự cứu rỗi; Ngài là Đấng Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Như là Chúa Bình an, Ngài ban sự bình an cho mọi người. Phao-lô quả quyết “Sự bình an ca Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:7). Qua Ngài, sự bình an được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nhờ sự giáng sinh của Ngài, mà sự bình an được ban cho loài người trên đất, như lời chúc tụng của thiên sứ: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-ca 2:14).

Tóm lại, chúng ta đã biết về sự hiện ra của Đấng Diệu Kỳ, ngôi vị của Đấng Diệu Kỳ, và danh hiệu của Đấng Diệu Kỳ.

Nhiều năm trước có một thanh niên người Hoa đến Mỹ với ý định là kiếm thật nhiều tiền. Trước khi đi, anh hứa với cha mẹ là sẽ mang tiền về để giúp cho ông bà có cuộc sống tiện nghi thoải mái hơn. Nhưng khi đến Hoa Kỳ, có người bạn mời anh đi nhà thờ. Tại đây, anh được nghe về Tin lành cứu rỗi, được biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại, nên đã tin nhận Ngài.

Khi tin nhận Chúa, đời sống anh được thay đổi rõ ràng. Anh nóng lòng muốn nói cho người khác về Chúa Cứu Thế Giê-xu và hạnh phước mà Chúa Cứu Thế mang đến cho con người. Nhưng mặt khác, anh rất lo lắng khi nhớ đến lời hứa mang tiền về cho cha mẹ.

Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ anh quyết định trở về Trung Quốc nói cho cha mẹ biết về Chúa Cứu Cứu Thế. Khi bước vào nhà, anh quỳ xuống trước mặt người cha và nói: “Thưa cha, con đã trở về”.

Người cha vui mừng nói: “Ô! Con đã về! Cha mẹ chờ đợi con đã lâu”.

Người con nói: “Con xin lỗi vì con không có mang về một số tiền lớn cho cha mẹ. Nhưng thay vào đó, con đã mang về một điều quý giá hơn. Nói xong, anh trao cho người cha quyển Kinh Thánh rồi giải thích về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và mục đích của Ngài đến thế gian.

Nghe xong, người cha cảm động quá nói: “Con ơi, quả thật con đã mang về cho cha một món quà tốt nhất. Đây là quà tặng vô giá của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Thưa quý vị, món quà vô giá đó là: “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5).

Ước mong khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi nhắc đến sự hiện đến của Chúa Giê-xu, ngôi vị của Ngài, và danh hiệu của Ngài, thì chúng ta cũng kinh nghiệm được Chúa Giê-xu, vì biết rằng Ngài là Đấng Cứu Tinh của nhân loại, Đấng Cứu Tinh của quý vị và của tôi. Amen.

Giám mục Tô Văn Út

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *